GEBED TOT O-L-VROUW VAN NAZARETH

GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN NAZARETH

Moeder Maria,
Op U stellen wij onze hoop.
Bij U zoeken wij troost en geborgenheid.
Heel uw leven stond in dienst van God en van de mensen.
Door uw geloof en uw gebed
hebt Gij ontdekt wat God van U vroeg.
Door uw ja-woord op uw uitverkiezing
hebt Gij meegewerkt aan de verlossing van ons allen.

Door uw beschikbaarheid voor Gods plan
Zijt Gij de moeder geworden van Jezus,
Gods Zoon.

Wij bidden U:
spreek voor ons ten beste bij uw Zoon,
wanneer wij bang of onrustig zijn.

Maak ons sterk,
wanneer wij moedeloos zijn en toon ons de weg naar Hem,
wanneer lijden of beproeving ons treft.

Spreek ten beste voor allen
die hongeren naar rechtvaardigheid,
die zoeken naar de zin van hun leven,
die gevangen zitten in eigen gedachten,
die ziek zijn of belast door beproeving,
die vervolgd worden omwille van hun geloof.

Moeder Maria,
samen met allen die U vereren als O. L. Vrouw van Nazareth vragen wij U:
beschouw ons als uw kinderen en laat ons in alle omstandigheden
de liefde van uw Moederhart ervaren.

Onze Lieve Vrouw van Nazareth,
Troosteres van de bedrukten en Toevlucht voor de zondaars,
bid voor ons…

GEBED TOT ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH

Goede Moeder Maria,
tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood
en wij vragen u: wijs ons niet af maar
verhoor ons gebed en kom ons ter hulp.
Vol vertrouwen immers richten wij ons tot U
en smeken U om steun en sterkte voor ons,
zwakke en zondige mensen.
Breng ons terug op de weg van goedheid en
liefde en bekom voor ons de genade van
edelmoedige bekering. Sta ook de beproefden
bij en beur de bedrukten op. Geef levensmoed
en levenslust aan mensen met zorgen en leed.
Schenk gezondheid aan zieken en moed aan
gehandicapten.
Bid voor uw volk en bewaar in hen het
zuivere geloof, de onwankelbare hoop en de
stuwende Godsliefde.
Geef ons goede gezinnen, heilige priesters
en religieuzen, een weerbare jeugd, gelovige
mannen en vrouwen en een gelukkige
parochiegemeenschap.
Mochten allen die in goede gesteltenis en met
volle vertrouwen vóór uw beeld, in Uw
geliefkoosd heiligdom van Nazareth, komen
bidden; uw machtige bescherming; uw liefde-
volle troost en uw blijvende zegen en bijstand
ondervinden. Amen.
————–
3 x weesgegroet.
O.L.VROUW VAN NAZARETH  BID VOOR ONS.