GEBED TOT O-L-VROUW VAN NAZARETH

GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN NAZARETH

Goede Moeder Maria,
tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood
en wij vragen u: wijs ons niet af maar
verhoor ons gebed en kom ons ter hulp.
Vol vertrouwen immers richten wij ons tot U
en smeken U om steun en sterkte voor ons,
zwakke en zondige mensen.
Breng ons terug op de weg van goedheid en
liefde en bekom voor ons de genade van
edelmoedige bekering. Sta ook de beproefden
bij en beur de bedrukten op. Geef levensmoed
en levenslust aan mensen met zorgen en leed.
Schenk gezondheid aan zieken en moed aan
gehandicapten.
Bid voor uw volk en bewaar in hen het
zuivere geloof, de onwankelbare hoop en de
stuwende Godsliefde.
Geef ons goede gezinnen, heilige priesters
en religieuzen, een weerbare jeugd, gelovige
mannen en vrouwen en een gelukkige
parochiegemeenschap.
Mochten allen die in goede gesteltenis en met
volle vertrouwen vóór uw beeld, in Uw
geliefkoosd heiligdom van Nazareth, komen
bidden; uw machtige bescherming; uw liefde-
volle troost en uw blijvende zegen en bijstand
ondervinden. Amen.
————–
3 x weesgegroet.
O.L.VROUW VAN NAZARETH  BID VOOR ONS.